Ống nước: Ống PVC, Ống PPR, Ống HDPE, Ống mạ kẽm, Ống thép đen

Sắt, Thép: Thép Xây dựng, Thép hình, Thép lá, Thép tấm, Thép hộp

You are here: Sản phẩm Ống nước Ống nhựa PVC Tên thu - Nhựa PVC

Tên thu - Nhựa PVC

Tên thu - Nhựa PVCThông số, Kích thước Tên thu - Nhựa PVC

 

 

Thông số, Kích thước Tên thu - Nhựa PVC

27/21mm           75/34mm
34/21mm           75/42mm
34/27mm           75/48mm
42/21mm           75/60mm
42/27mm           90/21mm
42/34mm           90/27mm
48/21mm           90/34mm
48/27mm           90/42mm
48/34mm           90/48mm
48/42mm           90/60mm
60/21mm           90/75mm
60/27mm         110/34mm
60/34mm         110/42mm
60/42mm         110/48mm
60/48mm         110/60mm
75/21mm         110/75mm
75/27mm         110/90mm

DuongGiaPhat Co.,LTD